Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11931/2019
01-04-2019
16-04-2019
Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
82331
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Χημείας ή Περιβαλλοντικών Επιστημών AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου Χ 5
Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της χημικής ανάλυσης οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Βαθμός πτυχίου Χ 5
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην γνωστική περιοχή της χημικής ανάλυσης και της υδατικής ρύπανσης. Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τουλάχιστον διετή μεταδιδακτορική έρευνα στα κάτωθι:
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας, εκχύλισης, και ελέγχου ποιότητας περιβαλλοντικών δειγμάτων
  • Εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό φαρμακευτικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα.
  • Εφαρμογές προχωρημένων οξειδωτικών διεργασιών για την απομάκρυνση οργανικών τοξικών ενώσεων.

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 420 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2 Επίπεδο C2: 70 μονάδες

- Πιλοτική λειτουργία, αξιολόγηση και μελέτη βιωσιμότητας (WP5).

D5.1.1 - Long term operation through different conditions (catalyst mass, flow rates, reaction times etc) to obtain valuable operational and scale-up knowledge for achieving optimum removal rates, and for producing treated water of suitable quality

 

e-max.it: your social media marketing partner