Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11930/2019
01-04-2019
16-04-2019
Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
82331
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο AEI θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου Χ 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων με έμφαση σε εμπειρία συντονισμού εταίρων. Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας τα δυο έτη

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 120 Μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο έρευνας, αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου. Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας ένα έτος

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 60 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

- Υποστήριξη διαχειριστικού συντονισμού του έργου σε επίπεδο κοινοπραξίας, προετοιμασία και συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις (WP1)

- Υποστήριξη συντονισμού ενεργειών διάχυσης σε επίπεδο κοινοπραξίας (WP2)

- Παρακολούθηση τεχνικής υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, i) ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών σε νοσοκομειακά λύματα (WP4)

και

- Συμμετοχή στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων του έργου (WP5)

e-max.it: your social media marketing partner