Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7401/2019
27-02-2019
14-03-2019
Καθηγητή Χριστόφορο Νίκου
Ανάπτυξη οn line εργαλείων (on Line toolkits) καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών ΤΠΕ (on line platform) για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) και της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας ....(DesignThinkingSMEs)
82478
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την επεξεργασία εικόνας και τεχνητή νοημοσύνη. ON/OFF
Εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού C/C++, Matlab, Java ή/και Python. ON/OFF
Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το διαδίκτυο ON/OFF
Εμπειρία στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης, τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών και παραδοτέων. ON/OFF
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε R&D έργα (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα) σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία και ανάλυση εικόνας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας). Μήνες x 1 με μέγιστο 60
Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και με impact factor. Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 5
Γ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (πλήρους άρθρου) με κριτές. Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 15
  • Ανάπτυξη «Design Thinking» συνεργατικής Πλατφόρμας.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών προβολής επαυξημένης πραγματικότητας έντυπων μέσων επικοινωνίας και διεπαφής (API) για την διάθεση του πολυμεσικού υλικού.
  • Πιλοτική λειτουργία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
e-max.it: your social media marketing partner