Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6288/2019
20-02-2019
07-03-2019
Φώτη Μηλιένο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
82442
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο AEI από Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φ.Π.Ψ. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 10 Μονάδες
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας – Συμβουλευτικής ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο

15 (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία - Συμβουλευτική)

5 (Μεταπτυχιακό σε συναφές γνωστικό αντικείμενο)

Υποψήφιος Διδάκτωρ του Φ.Π.Ψ. σε θέμα σχετικό με την Εκπαιδευτική Ψυχολογία ή Υποψήφιος Διδάκτωρ του Φ.Π.Ψ. σε συναφές γνωστικό Αντικείμενο

20 (Εκπόνηση διατριβής στο Φ.Π.Ψ. στο γνωστικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας)

5 (Εκπόνηση διατριβής στο Φ.Π.Ψ. σε συναφές γνωστικό αντικείμενο)

Δημοσιεύσεις σε έγκυρα ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά σε συνάφεια με τα προαναφερόμενα πτυχία 1 μονάδα για κάθε δημοσίευση (5 μέγιστος βαθμός)
Ανακοινώσεις – Εισηγήσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε συνάφεια με τα προαναφερόμενα πτυχία 1 μονάδα για κάθε δημοσίευση (5 μέγιστος βαθμός)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 10
Πολύ Καλή Γνώση της Γαλλικής Γλώσσας 10
Πιστοποίηση Α’ και Β’ Επιπέδου στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 5
Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική 10
Προϋπηρεσία διδασκαλίας στην Εκπαίδευση 2 μονάδες ανά έτος (10 μέγιστος βαθμός μονάδων)

Στο παρόν έργο θα συμμετάσχει ενεργά στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, στη μετάφραση και χορήγηση ερωτηματολογίων, στη συλλογή και καταχώρηση δεδομένων σε στατιστικά πακέτα στην πιλοτική και κύρια φάση της έρευνας, και στη διάχυση των αποτελεσμάτων. Επίσης θα συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και στην παρουσίαση ανακοινώσεων σε συνέδρια.

e-max.it: your social media marketing partner