Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5660/2019
15-02-2019
04-03-2019
Δημήτριο Ι. Φωτιάδη
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ — SILICOFCM
82390
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Εμπειρία σε Σχεδιασμό και υλοποίηση λογισμικού ON/OFF
Εμπειρία σε Σχεδιασμό και υλοίποίση βάσεων δεδομένων ON/OFF
Εμπειρία σε Open source εφαρμογές/πλατφόρμα ON/OFF
Εμπειρία σε Σχεδιασμό και Υλοποίηση συστημάτων με SDKs, APIs κτλ ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών και κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πληροφορικής. έτη x 50 με max 250
  • : Upgrade MUSICO platform
  • : Upgrade FE biomechanical simulation

Επιπλέον στην ανάπτυξη των απαραίτητων διαδικτυακών εφαρμογών, modules και την μεταξύ τους επικοινωνία για την υλοποίηση της πλατφόρμας τεχνολογίας νέφους SILICOFCM (WP7).

  • : Integration in the cloud platform
e-max.it: your social media marketing partner