Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5316/2019
13-02-2019
28-02-2019
Δημήτριο Ι. Φωτιάδη
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)
82465
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
   
Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. Βαθμός πτυχίου*10
Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και προγραμματισμού εφαρμογών (C) ON/OFF
Εμπειρία στην χρήση εργαλείων για την επεξεργασία εικόνας (MATLAB) ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
   
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική 30 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 70 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες ON/OFF

EE2 - Ανάπτυξη μηχανισμού ανάλυσης εικόνων MRI και ΕΕ5 - Αξιολόγηση ProMiSi.

e-max.it: your social media marketing partner