Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4688/2019
07-02-2019
22-02-2019
Ιωάννη Φούντο
Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
82420
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος. Απαιτείται βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος στην οποία να εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή ο υποψήφιος διδάκτορας στο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Εάν ο φοιτητής δεν έχει παρακολουθήσει μαθήματα στο πρόγραμμα που είναι εγγεγραμμένος απαιτείται αντίγραφο του προπτυχιακού τίτλου σπουδών που να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος (στην περίπτωση αυτή προσμετράται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος στις μονάδες βαθμολόγησης). (μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου). (βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)
Ερευνητικές εργασίες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου. (αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή συνέδρια) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση υπηρεσίας εύρεσης βέλτιστης δρομολόγησης για ΑμΕΑ (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)

e-max.it: your social media marketing partner