Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2409/2019
24-01-2019
11-02-2019
Λυσίμαχο-Παύλο Κόντη
Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
82397
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας: αγγλικής 30 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 70 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Εμπειρία στις Γλώσσες Προγραμματισμού C/C++, Matlab (κρίνεται με βάση το βιογραφικό ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας). ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
A. Πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας 30 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 70 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Β. Υποψήφιοι Διδάκτορες σε αντικείμενο συναφές με την ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και σημάτων. 100
Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ2:  
Γ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Γ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Έρευνα πεδίου συμπίεσης ιατρικών αρχείων κωδικοποίησης DICOM και έξυπνης μεταφόρτωσης ιατρικών δεδομένων. Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων συμπίεσης και έξυπνης μεταφόρτωσης ιατρικών αρχείων κωδικοποίησης DICOM (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ1, ΕΕ2, ΕΕ6 και ΕΕ7).

e-max.it: your social media marketing partner