Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2400/2019
24-01-2019
11-02-2019
Δημήτριο Ι. Φωτιάδη
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)
82465
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
   
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. Βαθμός πτυχίου*10
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων και στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικής συστημάτων λογισμικού. 150
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων και σημάτων. ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας. ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
   
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 με max 100
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

EE1-Σχεδιασμός των διεπαφών χρήστη βάσει της ανάλυσης των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, και EE2-Ανάπτυξη μηχανισμού ανάλυσης εικόνων MRI.

e-max.it: your social media marketing partner