Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25404/2018
05-12-2018
20-12-2018
Τζάκο Ανδρέα
Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα
82438
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ON/OFF
Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη της Χημείας ή της Βιολογίας με αντικείμενο τη χρήση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών για την ποσοτικοποίηση ενώσεων ON/OFF
Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε χρήση εξοπλισμού υγρής χρωματογραφίας συνδυασμένης με φασματομετρία μαζών τριπλού τετραπόλου (Δημοσιεύσεις, Σεμινάρια) ON/OFF
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαδικασίες επικύρωσης μεθόδων ποσοτικοποίησης ενώσεων (ISO, δημοσιεύσεις) ΟΝ/OFF
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Αριθμός εργασιών Χ 4 μόρια

(Μέγιστο:36 μόρια)

Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός χρωστικών με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές (LC-MS/MS) στις ενότητες εργασίας:

 

ΕΕ1. Ξήρανση φραγκόσυκου

ΕΕ2. Χρωστικές και ενθυλάκωση τους

ΕΕ3. Αξιοποίηση αποβλήτων

ΕΕ4. Ανάπτυξη μοντέλων-τροφίμων

ΕΕ5. Ανάπτυξη προϊόντων εμπορικής σύστασης & αξιολόγηση αποτελεσμάτων

e-max.it: your social media marketing partner