Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24095/2018
27-11-2018
12-12-2018
Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
82331
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Χημείας ή Περιβαλλοντικών Επιστημών AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου Χ 5
Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της χημικής ανάλυσης οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Βαθμός πτυχίου Χ 5
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην γνωστική περιοχή της χημικής ανάλυσης και της υδατικής ρύπανσης. ON/OFF
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία και τουλάχιστον διετή μεταδιδακτορική έρευνα στα κάτωθι:
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας, εκχύλισης, και ελέγχου ποιότητας περιβαλλοντικών δειγμάτων
  • Εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας         για τον προσδιορισμό φαρμακευτικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα.
  • Εφαρμογές προχωρημένων οξειδωτικών διεργασιών για την απομάκρυνση οργανικών τοξικών ενώσεων.

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 420 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2 70 μονάδες

Ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών σε νοσοκομειακά λύματα (WP4).
D4.1.1 Monitoring of pharmaceutical compounds in the effluents of wastewater treatment plants (University Hospital of Ioannina and Hospital of Vlore) as well as in receiving water bodies and risk assessment for the concentration levels detected on the aquatic food chain

e-max.it: your social media marketing partner