Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24094/2018
27-11-2018
12-12-2018
Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
82331
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Χημείας AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. Βαθμός πτυχίου Χ 5
Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της Χημείας και Τεχνολογίας καταλυτικών Υλικών και εφαρμογές αυτών στην αντιρρύπανση. Βαθμός πτυχίου Χ 5
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:
  • Σύνθεση, τροποποίηση, και χαρακτηρισμός φωτοκαταλυτικών υλικών.
  • Εφαρμογή φωτοκαταλυτικών διεργασιών για την διάσπαση οργανικών ρύπων από την υδατική φάση.

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 420 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 30 μονάδες

Ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών σε νοσοκομειακά λύματα (WP4).
D4.1.1 Monitoring of pharmaceutical compounds in the effluents of wastewater treatment plants (University Hospital of Ioannina and Hospital of Vlore) as well as in receiving water bodies and risk assessment for the concentration levels detected on the aquatic food chain

e-max.it: your social media marketing partner