Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24092/2018
27-11-2018
12-12-2018
Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
82331
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Χημείας AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. Βαθμός πτυχίου Χ 5
Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της χημικής ανάλυσης οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα. Βαθμός πτυχίου Χ 5
Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας, εκχύλισης, και προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα
  • Εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό φαρμακευτικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά δείγματα.

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 420 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 30 μονάδες

Ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών σε νοσοκομειακά λύματα (WP4).
D4.1.2 Determination of the removal efficiencies before and after the establishment of the photocatalytic treatment plants and risk assessment for the concentration levels detected on the aquatic food chain

 

e-max.it: your social media marketing partner