Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24090/2018
27-11-2018
12-12-2018
Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
82331
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο AEI θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου Χ 5
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων με έμφαση σε εμπειρία συντονισμού εταίρων. Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας τα επτά έτη

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 420 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2 Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πιστοποιημένη γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της Αγγλικής, επιπέδου Β2 Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

- Διαχειριστικός συντονισμός του έργου σε επίπεδο κοινοπραξίας, προετοιμασία και συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις (WP1)

- Συντονισμός ενεργειών διάχυσης σε επίπεδο κοινοπραξίας (WP2)

- Συντονισμός εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών, προμήθειας και εγκατάστασης τεχνικού εξοπλισμού σε επίπεδο κοινοπραξίας (WP3)

- Παρακολούθηση τεχνικής υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, i) ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών σε νοσοκομειακά λύματα (WP4)

και

- ii) Συμμετοχή στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων του έργου (WP5)

D5.1.3 Final validation and assessment of pilot system operation for the removal of pharmaceuticals from hospital wastewaters

e-max.it: your social media marketing partner