Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23966/2018
26-11-2018
10-12-2018
Γεώργιο Τσιατούχα
Visible Light Communications in Communications, Marketing, Transport, Logistics, Cultural and Tourist Industries - VIOLIN
82440
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1:  
Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση στο αντικείμενο των ψηφιακών συστημάτων και της επεξεργασίας σήματος.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

Α2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού εναλλακτικών λύσεων.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

Β. Εμπειρία σε ψηφιακά συστήματα και τον προγραμματισμό τους. μήνες x 1 (max. 24)
Γ. Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την ηλεκτρονική. 12
Δ. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. 2

Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αρχιτεκτονική του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Σχεδίαση ψηφιακής πλατφόρμας υποστήριξης του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση του λογισμικού του εξυπηρετητή και του λογισμικού των τελικών χρηστών. Διενέργεια δοκιμών του συστήματος και έκδοση προτύπου προϊόντος.

e-max.it: your social media marketing partner