Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22447/2018
09-11-2018
26-11-2018
Ελισάφ Μωυσή
Προάγοντας τον αργυρό τουρισμό διαμέσου του διαφωτισμού της ιατρικής διατροφής και των μονοπατιών της ευεξίας στην περιοχή CBC
82339
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με τη θέση ON/OFF
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών συμμετοχής σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά προγράμματα (σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο) Έτη Χ 50 με μέγιστο το 350
Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού στην ανάπτυξη λογισμικού και αλγορίθμων ON/OFF
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 25 Καλή Γνώση, 50 Πολύ Καλή Γνώση, 100 Άριστη Γνώση

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Γνώση τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων με την φυσική συμμετοχή ειδικών ομάδων πληθυσμού  10
Γνώση στη διαχείριση εξυπηρετητών και διαδικτυακών εφαρμογών 10
Εμπειρία στη συγγραφή και υποβολή Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προτάσεων 10
Ύπαρξη επιστημονικού έργου (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ.) 10

Information and Publicity and tools for promotion: Design of the project website, Develop functional specification of the Mobile App regarding food, Cooperate to the definition of App content regarding the travel diary section.

e-max.it: your social media marketing partner