Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22446/2018
09-11-2018
26-11-2018
Ελισάφ Μωυσή
Προάγοντας τον αργυρό τουρισμό διαμέσου του διαφωτισμού της ιατρικής διατροφής και των μονοπατιών της ευεξίας στην περιοχή CBC
82339
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο AEI η ΤΕΙ. ON/OFF
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ON/OFF
Γνώση Η/Υ ON/OFF
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών συμμετοχής σε Ερευνητικά προγράμματα Έτη Χ 50 με μέγιστο το 350

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Μεταπτυχιακός φοιτητής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης της Υγείας 10
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετιζόμενα με μεταβολικά νοσήματα τουλάχιστον (5) ετη 10

Γ. Συνέντευξη:        

Γ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Γ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα διοίκησης έργου και διαχείρισης κρίσεων.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Information and Publicity: Work on the communication plan, participation to the International Conference, participation to the social media campaign, contribution to 4 e-newsletters and promo-video

e-max.it: your social media marketing partner