Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22252/2018
08-11-2018
23-11-2018
Γεώργιο Τσιατούχα
Visible Light Communications in Communications, Marketing, Transport, Logistics, Cultural and Tourist Industries - VIOLIN
82440
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Φυσικού της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Φυσικού της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την ηλεκτρονική. ON/OFF
Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την ηλεκτρονική. ON/OFF
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. ON/OFF
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. ON/OFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1:  
Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση στο αντικείμενο της ηλεκτρονικής και των οπτικών επικοινωνιών.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

Α2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού εναλλακτικών λύσεων.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

Β. Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σχετικός με το αντικείμενο του έργου. 8
Γ. Εμπειρία στη σχεδίαση οπτικο-ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων. μήνες x 1 (max 24)

Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αρχιτεκτονική του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Σχεδίαση και υλοποίηση οπτικών κυκλωμάτων ζεύξης ορατού φωτός. Σχεδίαση ψηφιακής πλατφόρμας υποστήριξης του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Διενέργεια δοκιμών του συστήματος και έκδοση προτύπου προϊόντος.

e-max.it: your social media marketing partner