Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22099/2018
07-11-2018
22-11-2018
Πατρώνα Βεζυράκη
Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων
82436
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Βιολογίας ON/OFF
Βαθμός Πτυχίου Βαθμός πτυχίου x 10
Κάτοχος Διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσιολογίας με έμφαση στη μοριακή και κυτταρική φυσιολογία ON/OFF
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του έργου Έτη x 10, max 50
Αποδεδειγμένη Ερευνητική εμπειρία:
 1. Στην αναπαραγωγή, συντήρηση και χειρισμό πειραματοζώων,
 2. Στη λήψη αίματος και ιστών
 3. Στη διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφία (M-mode)
 4. Σε εργαστηριακές μελέτες σε αίμα, κύτταρα και ιστούς και στην ανίχνευση των μηχανισμών δράσης ουσιών
 5. Σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς, με έμφαση στην εκτίμηση δεικτών ορού αίματος
ON/OFF
Εργαστηριακή εμπειρία:
 1. Στην απομόνωση και δημιουργία πρωτογενών κυτταρικών σειρών,
 2. Σε καλλιέργειες κυττάρων και κυρίως στην καλλιέργεια πρωτογενών εμβρυικών κυττάρων,
 3. Στη μελέτη του οξειδωτικού στρες και στον προσδιορισμό της δράσης αντιοξειδωτικών ενζύμων,
 4. Σημαντική εμπειρία σε τεχνικές υπολογισμού του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της επιβίωσης (π.χ. MTT) και στη χρήση κυτταρομετρίας ροής,
 5. Σε βασικές τεχνικές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας, στην απομόνωση DNA και εκχύλιση πρωτεϊνών από ιστούς και κύτταρα, στην ηλεκτροφόρηση DNA και πρωτεϊνών, στην ανοσοαποτύπωση κατά Western (Western Blotting), ELISA, συνεστιακή μικροσκοπία (confocal) και PCR.
ON/OFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά Δημοσιεύσεις x 5, max 20
Παρουσιάσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια Δημοσιεύσεις x 5, max 30
Γνώση αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί) ON/OFF
 • Βιολογικές δοκιμασίες-Invitro μελέτη των διατροφικών συμπληρωμάτων σε κυτταρικές σειρές / διερεύνηση μοριακού μηχανισμού
 • Invivoμελέτη των επιδράσεων διατροφικών συμπληρωμάτων και των επιπέδων τοξικότητας αυτών σε εργαστηριακά ζώα.
e-max.it: your social media marketing partner