Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9503/2017
30-05-2017
14-06-2017
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making — HarmonicSS
82116
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο Με max 200
Εμπειρία σε:
  • Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών
  • Σχεδιασμό αρχιτεκτονικών νέφους
  • Ενσωμάτωση συστημάτων σε πλατφόρμες νέφους
Με max 200
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250

Design of the architecture of HarmonicSS platform and set up of the secure cloud infrastructure and repositories

e-max.it: your social media marketing partner