Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6435/2017
11-04-2017
02-05-2017
Ευστάθιος Παπασταθόπουλος
Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα
82099
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τμημάτων Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ  
Δίπλωμα Οδήγησης (κατηγορίας Β1)  
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επαγγελματική ή εθελοντική εκπαιδευτική προϋπηρεσία με προσφυγικούς πληθυσμούς 30
Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε αλλόγλωσσους πληθυσμούς εκτός της ανωτέρω κατηγορίας 25
Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 20

Ενδεικτικός σχεδιασμός (α) των εκπαιδευτικών στόχων ωριαίων καθημερινών μαθημάτων διάρκειας μίας εβδομάδας και (β) ενός μεμονωμένου ωριαίου μαθήματος.

Τα υπό σχεδιασμό μαθήματα να απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών επιπέδου αρχαρίων.

25

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 4-5, 6-12 και 13-18 ετών

e-max.it: your social media marketing partner