Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1326/2017
01-02-2017
15-02-2017
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making — HarmonicSS
82116
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο AEI θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή  ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Με max 200
Εμπειρία σε:
  • Τεχνική Διαχείριση ερευνητικών - αναπτυξιακών έργων
  • Ανάπτυξη προδιαγραφών πληροφοριακών συστημάτων ιατρικής πληροφορικής
  • Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων ιατρικής πληροφορικής
  • Εφαρμογές γλωσσών σήμανσης
Με max 200
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων (κατά προτίμηση ιατρικής πληροφορικής) έτη x 50 με max 250
Άριστη γνώση Αγγλικών 50

WP3 - Requirements and architecture of the HarmonicSS platform,

WP4 - Set up of the secure cloud infrastructure, repositories and platform

e-max.it: your social media marketing partner