Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20893/2016
19-12-2016
06-01-2017
Ελευθέριος Λοιδωρίκης
Εθνική Συμμετοχή στο έργο 80997 για τα έτη 2014-2016
82083
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μηχανικός ή Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών 1×βαθμός πτυχίου, μέγιστο 10
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε Υλικά 1×βαθμός πτυχίου, μέγιστο 10
Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου μέγιστο 20
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, πατέντες και λοιπές δημοσιεύσεις 5×αριθμός δημοσιεύσεων, μέγιστο 10
Εμπειρία σε τεχνικές ανάπτυξης λεπτών υμενίων με φυσική και χημική εναπόθεση ατμών μέγιστο 20
Εμπειρία σε τεχνικές κατεργασίες επιφανειών με laser μέγιστο 10
Συστάσεις (2) μέγιστο 15
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας μέγιστο 5
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση τεχνικών δομικού και οπτικού χαρακτηρισμού υμενίων και επιφανειών μέγιστο 20

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός πλασμονικών νανοσωματιδίων πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου

e-max.it: your social media marketing partner