Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20088/2016
08-12-2016
22-12-2016
Επικ. Καθηγητής Ευστάθιος Παπασταθόπουλος
Ολοκληρωμένη απόκριση στις ανάγκες εκπαίδευσης και προστασίας των παιδιών-προσφύγων και των κηδεμόνων τους στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα
82099
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ  
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργασιακή εμπειρία σε δημόσιο φορέα σχετική με πρόσφυγες Μέγιστο 40
Διοικητική εμπειρία σε δημόσιο φορέα Μέγιστο 25
Εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα Πολιτικής Επιστήμης Μέγιστο 25
Γνώση χρήσης Η/Υ Μέγιστο 10

Συντονισμός, οργάνωση και υποστήριξη του προαναφερθέντος προγράμματος

e-max.it: your social media marketing partner