Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18902/2016
23-11-2016
07-12-2016
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
mhealth ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (PD_MANAGER)
81664

Έργο 1:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Εμπειρία σε:
  • Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση συναφών συστημάτων
  • Υλοποίηση Android apps
  • Medical Data mining
  • Clinical/ Medical Decision support systems
Με max 200
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική καθοδήγηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 150
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250

 

Έργο 2:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή  ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο Με max 200
Εμπειρία σε:
  • Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση συναφών συστημάτων
  • Υλοποίηση Android apps
  • Medical Data mining
  • Clinical/ Medical Decision support systems
Με max 200
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250

 

 

Περιγραφή έργου 1

«Υποστήριξη τεχνικής διαχείρισης έργου, ποιοτική αξιολόγηση παραδοτέων, διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων, συμμετοχή στην ανάλυση δεδομένων και στην δημιουργία συστήματος υποστήριξης αποφάσεων σχετικών με την αγωγή των ασθενών, σχεδιασμός interface για τα mobile apps, υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του συστήματος, ανάλυση ωφελειών». (WP 1 – Management, WP 2 – Publicity and Business Potential, WP 5 - Analysis, modeling and integration for decision support, WP 6 - Re-evaluation of process based on user experience)

 

Περιγραφή έργου 2

«Συμμετοχή στην ανάλυση δεδομένων με μεθόδους data mining, βελτίωση-συμπλήρωση λειτουργικότητας, τεχνική υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του συστήματος». (WP 5 - Analysis, modelling and integration for decision support, WP 6 - Re-evaluation of process based on user experience)

e-max.it: your social media marketing partner