Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6517/2016
25-04-2016
13-05-2016
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
81987
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Έως 10
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον Β2 Απαιτούμενο, δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση υπολογιστών. Απαιτούμενο, δεν βαθμολογείται
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αποδεδειγμένη εμπειρία από συμμετοχή σε έργα πρακτικής άσκησης φοιτητών πανεπιστημίων, με αντικείμενα συναφή με το περιγραφόμενο έργο. Έως 40
Αποδεδειγμένη συναφής εμπειρία από συμμετοχή σε άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα. Έως 30

Υπεύθυνος λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης / Σύμβουλος Πρακτικής Άσκησης - Υποστήριξη 133 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής

e-max.it: your social media marketing partner