Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1156/2016
22-01-2016
08-02-2016
Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης
mhealth ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (PD_MANAGER)
81664

Περιγραφή Έργου 1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Εμπειρία σε:
  • Λογισμικά gaitanalysis
  • Υλοποίηση Androidapps
  • Medical Data mining
  • Clinical/ Medical Decision support systems
Με max 200
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική καθοδήγηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 150
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250

 

Περιγραφή Έργου 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή  ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο Με max 200
Εμπειρία σε:
  • Bio-signals processing
  • Medical data mining
Με max 200
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250

 

 Περιγραφή Έργου 3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Εμπειρία σε:
  • Open source συστήματα– digital libraries
  • Λογισμικά signal processing
Με max 200
Υποψήφιος Διδάκτορας σε συναφές αντικείμενο Με max 150
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής έτη x 50 με max 250

 

ΠεριγραφήΈργου 4

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Εμπειρία σε:
  • Open source συστήματα– digital libraries
  • Λογισμικ
 

 

 

Περιγραφή Έργου 1

«Υποστήριξη τεχνικής διαχείρισης έργου, συλλογή και συγχρονισμός δεδομένων  και βιοσημάτων παρκινσονικών ασθενών, συμμετοχή στην ανάλυση δεδομένων και στην δημιουργία συστήματος υποστήριξης αποφάσεων σχετικών με την αγωγή των ασθενών (κυρίως σε ό,τι αφορά την μεθοδολογία)». (WP 1 – Management, WP 4 - PD_manager R&D, WP 5 - Analysis, modelling and integration for decision support)

Περιγραφή Έργου 2

«Επεξεργασία βιοσημάτων από αισθητήρες (band, insole, smartphone) για την αυτόματη αξιολόγηση των συμπτωμάτων των παρκινσονικών ασθενών. Συμμετοχήστηνανάλυσηδεδομένωνμεμεθόδους data mining». (WP 4 - PD_manager R&D, WP 5 - Analysis, modelling and integration for decision support)

Περιγραφή Έργου 3

«Ολοκλήρωση της desktop έκδοσης της πλατφόρμας για την επιμόρφωση των παρκινσονικών ασθενών, συμμετοχή στην επεξεργασία των δεδομένων από τους αισθητήρες (band, insole, smartphone)». (WP 4 - PD_managerR&D)

ΠεριγραφήΈργου 4

«Ολοκλήρωση της mobile έκδοσης της πλατφόρμας για την επιμόρφωση των παρκινσονικών ασθενών, συμμετοχή στην επεξεργασία των δεδομένων από τους αισθητήρες (band, insole, smartphone)». (WP 4 - PD_managerR&D)

Περιγραφή Έργου 5

«Παραμετροποίηση της πλατφόρμας για την επιμόρφωση των παρκινσονικών ασθενών, συμμετοχή στην υλοποίηση του FIWAREbackend, συμμετοχή στην δημιουργία συστήματος υποστήριξης αποφάσεων σχετικών με την αγωγή των ασθενών (κυρίως σε ό,τι αφορά την μεθοδολογία), υλοποίηση mobile εφαρμογών για τους κλινικούς». (WP 4 - PD_manager R&D, WP 5 - Analysis, modelling and integration for decision support)

e-max.it: your social media marketing partner