Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16836/2015
24-07-2015
28-08-2015
Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος
Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
80557

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (απαιτείται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από την αντίστοιχη Γραμματεία του Ιδρύματος καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου με την οποία θα δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ολοκληρώσει τυπικά τον κύκλο σπουδών έως την 31.10.2015).

Απαιτούμενο - Δεν βαθμολογείται.

Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση που ο αιτών υποβάλει περισσότερα του ενός πτυχία λαμβάνεται υπόψη μόνο το πιο πρόσφατο).

(Βαθμός πτυχίου * 5) μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Καλή γνώση).

Καλή γνώση (B2): 5 μονάδες

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 10 μονάδες

Άριστη γνώση (Γ2/C2): 15 μονάδες

Πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες χρήσης Η/Υ.

Βασικές πιστοποιημένες γνώσεις (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου): 5 μονάδες

Πρόσθετες πιστοποιημένες γνώσεις: 1 έως 10 μονάδες

Υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων, αρχειοθέτηση, εξυπηρέτηση φοιτητών, οργάνωση απολογιστικών εκδηλώσεων

e-max.it: your social media marketing partner