Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16835/2015
24-07-2015
28-08-2015
Επικ. Καθηγητής/Σπύρος Σούλης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
81557

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο AEI ήΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

10

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης

20

Πιστοποιημένη καλή γνώση χρήσης Η/Υ (προγράμματα MS-Office)

10

Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

10

Τουλάχιστον τετραετής τεκμηριωμένη προϋπηρεσία στη γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων

30 (το μέγιστο)

ΠΕ1: Συντονισμός, οργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος

Εκτελούμενο έργο: Διοικητική υποστήριξη φυσικού αντικειμένου του έργου

e-max.it: your social media marketing partner