Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16478/2015
20-07-2015
31-07-2015
Καθηγητής Ι.Δ. Λεονάρδος
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
81480

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

 

Πτυχίο ΑΕΙ

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επαγγελματική/επιστημονική εμπειρία σε  συγχρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με υδρόβιους οργανισμούς.

5 μον./μήνα σχετικής απασχόλησης

Εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων ή/και στην εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων

5 μον./μήνα σχετικής απασχόλησης

Υποβολή Επιχειρηματικού Πλάνου

e-max.it: your social media marketing partner