Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2042/2015
03-02-2015
17-02-2015
Ελευθέριος Λοιδωρίκης
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ (STSSoC)
81259

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μηχανικός ή Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών

1×βαθμός πτυχίου, μέγιστο 10

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε Υλικά

2×βαθμός πτυχίου, μέγιστο 20

Προσωπική συνέντευξη με αξιολόγηση επιστημονικής επάρκειας του υποψηφίου

μέγιστο 20

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, πατέντες και λοιπές δημοσιεύσεις

5×αριθμός δημοσιεύσεων, μέγιστο 10

Εμπειρία σε τεχνικές ανάπτυξης λεπτών υμενίων με φυσική και χημική εναπόθεση ατμών

μέγιστο 20

Συστάσεις (ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στην άιτησή του τα ονόματα και στοιχεία δύο ερευνητών ή/και καθηγητών που μπορούν να δώσουν συστάσεις και να αξιολογήσουν την ερευνητική του επάρκεια)

μέγιστο 15

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

μέγιστο 5

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση τεχνικών δομικού και οπτικού χαρακτηρισμού υμενίων και επιφανειών

μέγιστο 20

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός πλασμονικών νανοσωματιδίων πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου

e-max.it: your social media marketing partner