Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ανακοίνωση προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)
20-06-2019

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/507/19135/28-05-2019 (ΑΔΑ: 91ΦΨ465ΧΘΨ-ΚΚΔ) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)»

e-max.it: your social media marketing partner