Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)
20-06-2019

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/511/20137/31-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ9Β465ΧΘΨ-160) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης  στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)»

e-max.it: your social media marketing partner