Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προδημοσίευση Πρόσκλησης "Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας 2015-2018"
21-01-2015

Η Επενδυτική Γαλλική Τράπεζα (BanquePubliqued'Investissement/bpifrance), πρόκειται να επιχορηγήσει ποσό μέχρι 50K€ σε Γαλλικές μικρομεσαίες ή start-ups προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η δικτύωσή τους με ελληνικές εταιρείες μικρομεσαίες ή/και start-ups. Η δικτύωση που θα είναι διάρκειας 5 μηνών θα περιλαμβάνει συνεργασία με στόχο τη συμφωνία τους ως προς επιστημονικό πεδίο αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Σε πρώτη φάση θα προετοιμαστεί από κοινού μελέτη σκοπιμότητας/feasibilitystudy με στόχο την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της διμερούς Ελληνο-Γαλλικής Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας 2015-2018. Η συνεργασία αυτή θα ισχύσει για όλα τα πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος που είχαν αποφασιστεί υπό το πρίσμα κατευθυντηρίων γραμμών του νέου πρωτοκόλλου που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών στις 13 Ιουλίου 2013. Τα πεδία αυτά πρόκειται να περιληφθούν στην προκήρυξη που θα δημοσιευτεί και είναι τα ακόλουθα:

 

  • Αγροτική Επιχειρηματικότητα
  • Ανανεώσιμη Ενέργεια, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  • Βιοτεχνολογία και Ιατρική Τεχνολογία
  • Ηλεκτρονική, Τεχνολογία Υλικών και Νανοτεχνολογία
  • Τουρισμός
  • Διάστημα, Αεροναυτική

 

Θα καλύπτονται επίσης όλα τα πεδία της Τεχνολογίας Πληροφοριών (ICT).

 

Σε δεύτερη φάση, και αφού γίνει επιλογή από τη Γαλλική/χρηματοδοτούσα πλευρά ορισμένων εκ των συμπράξεων/δικτυωμένων μικρομεσαίων, οι τελευταίες θα υποβάλουν από κοινού πρόταση, στο πλαίσιο Προκήρυξης “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας 2015-2018”. Η συμμετοχή της Γαλλικής επιχείρησης θα χρηματοδοτηθεί από τη bpifrance υπό μορφή δανείου, ενώ του Έλληνα εταίρου από την ΓΓΕΤ. O χρόνος αποπληρωμής του δανείου για τη Γαλλική εταιρεία καθώς και το επιτόκιο καθορίζεται από τη Γαλλική πλευρά.

 

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κοινών κριτηρίων τόσο από την Ελληνική όσο και από την Γαλλική πλευρά. Η τελική επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα υλοποιηθεί μέσω Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής, η οποία θα λάβει υπόψη της τις αξιολογήσεις των προτάσεων και των δύο πλευρών (Ελλάδας –Γαλλίας).

 

Οι Φορείς που θα συμμετάσχουν θα αποκομίσουν οφέλη καθ’ όσον πρόκειται για μια καινοτόμο μεθοδολογία από γαλλικής πλευράς η οποία ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών μικρομεσαίων. Οι Ελληνικές εταιρείες αναμένεται επίσης να ωφεληθούν οικονομικά (μετακινήσεις κ.λπ.), στη διάρκεια της περιόδου δικτύωσης.

 

Τα έργα που τελικώς θα εγκριθούν για χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι αμιγώς καινοτομικά με την υποχρεωτική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

 

Διερευνάται η πιθανότητα να συμπεριληφθεί στα προς υλοποίηση έργα η δυνατότητα μετάβασης και παραμονής στη Γαλλία εταιρείας/Ερευνητικού Φορέα, Έλληνα φοιτητή/ερευνητή με τη μορφή παροχής stipend για ορισμένο χρονικό διάστημα π.χ. 6 μηνών.

 

Η χρηματοδότηση ανά έργο από γαλλικής πλευράς μπορεί να ανέλθει σε 3.000.000 ευρώ χωρίς αυτό να συνεπάγεται ισόποση συμμετοχή από ελληνικής πλευράς.

 

Η προκήρυξη υποβολής προτάσεων για δικτύωση θα είναι ανοικτή από Μάρτιο 2015 έως Μάϊο 2015.

e-max.it: your social media marketing partner