Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης EURONANOMED II JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2015) FOR "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine"
18-11-2014

Στο πλαίσιο του EURONANOMEDIIθα ανακοινωθεί, την 26η Νοεμβρίου 2014, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που θα συμμετέχουν στη προκήρυξη, Γαλλία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Βέλγιο / Φλάνδρα, Βέλγιο / Βαλονία, Βέλγιο / Βρυξέλλες-Βαλλονία ομοσπονδία.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη θα είναι οι ακόλουθοι:

  • Regenerative medicine
  • Diagnostics
  • Targeted delivery systems

Στόχος της επικείμενης προκήρυξης είναι:

· Η υποστήριξη της μεταφραστικής έρευνας με προτάσεις που συνδυάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις (βασική, κλινική, βιομηχανική) στον τομέα της νανοϊατρικής

· Η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών ομάδων και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών κοινοπραξιών στους τρεις βασικούς θεματικούς τομείς.

Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων θα είναι η 3η Mαρτίου 2015.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 400.000,00 €. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ΕΠΑΝΕΚ.

e-max.it: your social media marketing partner