Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 11137/2014
03-06-2014
Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
8722/2014, 8723/2014, 8725/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 10922/30-5-2014, 10923/30-5-2014 και 10925/30-5-2014 Πρακτικά Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 8722/30-4-2014, 8725/30-4-2014 και 8723/30-4-2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντίστοιχα,για τις ανάγκες του προγράμματος «Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Στέργιος Αναστασιάδης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία» 2007-2013, το οποίο χρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner