Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 8102/2014
15-04-2014
Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
4598/2014, 4600/2014, 4601/2014, 4602/2014, 4603/2014, 4604/2014, 4605/2014, 4606/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 7679/10-4-2014, 7678/10-4-2014, 7680/10-4-2014, 7682/10-4-2014, 7684/10-4-2014, 7677/10-4-2014, 7676/10-4-2014 και 7681/10-4-2014 Πρακτικά Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ. 4598/6-3-2014, 4600/6-3-2014, 4601/6-3-2014, 4602/6-3-2014, 4603/6-3-2014, 4604/6-3-2014, 4605/6-3-2014 και 4606/6-3-2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές  επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής / Χρήστος Σταυράκος), της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)- Ευρωπαϊκή Ένωση και  εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  των αξιολογήσεων και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner