Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 5812/2014_Επανάληψη στο ορθό
20-03-2014
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2631/2014, 2632/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τoμε αρ. πρωτ. 4890/11-3-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ.  2631/7-2-2014 και 2632/7-2-2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Λέκτορας Μπαδέκα Αναστασία), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner