Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 6448/2014
28-03-2014
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)
3635/19-2-2014, 3636/19-2-2014 και 3638/19-2-2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. πρωτ. 6052/24-3-2014, 6054/24-3-2014 και 6051/24-3-2014 Πρακτικά Επιλογής,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ.  3635/19-2-2014, 3636/19-2-2014 και 3638/19-2-2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντίστοιχα,για τις ανάγκες του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής/ Ματίκας Θεόδωρος), της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)- Ευρωπαϊκή Ένωση και  εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Προσκλήσεων.

e-max.it: your social media marketing partner