Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 6446/2014
28-03-2014
MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική
3115/2014, 3116/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη τις με αρ. πρωτ. 6039/24-3-2014 και 6043/24-3-2014 Εισηγήσεις για αποδοχή πρότασης,  στο πλαίσιο των με αρ. πρωτ.  3115/13-2-2014 και 3116/13-2-2014 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αντίστοιχα,για τις ανάγκες του προγράμματος «MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Αλέξανδρος Μπερής), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Greece – Italy IPA Cross-Border Programme 2007-2013, Priority Axis: 1. 1. Strengthening competitiveness and innovation, Measure: 1.1. Strengthening interaction between research/innovation institutions, SMEs and public authorities, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους των ως άνω Πρόσκλησεων.

e-max.it: your social media marketing partner