Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 5158/2014
13-03-2014
DEVELOPMENT OF SMART MACHINES, TOOLS AND PROCESSES FOR THE PRECISION SYNTHESIS OF NANOMATERIALS WITH TAILORED PROPERTIES FOR ORGANIC ELECTRONICS (SMARTONICS)
2634/2014

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4682/7-3-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  26347-2-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος FP7με τίτλο «DEVELOPMENTOFSMARTMACHINES, TOOLSANDPROCESSESFORTHEPRECISIONSYNTHESISOFNANOMATERIALSWITHTAILOREDPROPERTIESFORORGANICELECTRONICS (SMARTONICS)» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Ελευθέριος Λοιδωρίκης), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπήκαι υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner