Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την αρ. πρωτ. 34968/28-09-2020 ένσταση στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39454/2020
30-10-2020
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24546/02-07-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασή του αριθμ. 149/26-10-2020, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82804», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 34877/25-09-2020 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου (Προσωρινοί Πίνακες),
  • Την με αρ. πρωτ. 34968/28-09-2020 ένσταση,
  • Τις με αρ. πρωτ. 38515/26-10-2020 και 38516/26-10-2020 Εισηγήσεις της Επιτροπής Ενστάσεων για την παραπάνω ένσταση,
  • ομόφωνα αποδέχεται την με αρ. Πρωτ. 38516/26-10-2020 εισήγηση της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία «… Η Επιτροπή Ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις που εγείρουν μόνον θέματα νομιμότητας και δεν είναι αρμόδια για θέματα ουσίας των επιστημονικών κρίσεων, όπου υπεύθυνο είναι το αρμόδιο Τμήμα. Οι ενστάσεις μπορεί να αναφέρονται σε κρίσεις Τμημάτων όπως αυτές συντάσσονται με βάση τα βιογραφικά σημειώματα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι έως το πέρας της ημερομηνίας υποβολής. Ύστερα από μελέτη της ένστασης της κ. Ει. τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων κ. Χρήστος Σταυράκος και Νικόλαος Μυλωνίδης διαπίστωσαν τα παρακάτω: - Η ενιστάμενη ζητά ρητά στο εν λόγω έγγραφό της να της αναγνωριστεί ως μεταδιδακτορική έρευνα και να βαθμολογηθεί αναλόγως η εργασία της στο πρόγραμμα Θαλής (ΕΚΠΑ – Γνωσιακή επιστήμη: Μηχανισμοί πρόσληψης και αναπαράστασης της γνώσης) κατά τη χρονική περίοδο 01-10-2020 έως και τις 30-09-2020(!). – Η ενιστάμενη μαζί με την ένστασή της καταθέτει εκπρόθεσμα (μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής) βεβαιώσεις από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ και από την υπεύθυνη καθηγήτρια οι οποίες αναφέρονται σε μη ταυτόσημα μεταξύ τους χρονικά διαστήματα (ο μεν ΕΛΚΕ για την περίοδο 01/10/2012 έως 30/09/2015) η δε υπεύθυνη καθηγήτρια για την περίοδο 01/10/2012 έως 30/11/2015). Κατόπιν ελέγχου ολόκληρου του φακέλου που η υποψήφια κατέθεσε εμπρόθεσμα στις 23-07-2020 τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων διαπίστωσαν τα παρακάτω: - Στο βιογραφικό της η ενιστάμενη δε δηλώνει πουθενά μεταδιδακτορική έρευνα για το επίμαχο διάστημα 2020, το μόνο, οποίο αναφέρει στην ένστασή της και για το οποίο ζητά να της αναγνωριστεί μεταδιδακτορική έρευνα. Για το επίμαχο διάστημα η ίδια στο βιογραφικό της δηλώνει ότι είχε αναλάβει «Διδασκαλία μαθήματος «Πειραματικής Ψυχολογίας» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», το οποίο δεν μπορεί σύμφωνα με την προκήρυξη να προσμετρηθεί ως μεταδιδακτορική έρευνα. – Οι βεβαιώσεις που η ενιστάμενη κατέθεσε μαζί με την ένστασή της (και όχι εμπρόθεσμα πριν το πέρας ημερομηνίας υποβολής της υποψηφιότητάς της, ώστε νομίμως να κριθούν και να αξιολογηθούν για την κατάταξη των υποψηφίων) δεν αναφέρονται στο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να τις αναγνωριστεί μεταδιδακτορική έρευνα και δεν συμφωνούν μεταξύ τους στη διάρκεια της αναφερόμενης σε αυτά επιστημονικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις και τον έλεγχο που διενήργησαν τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων κ.κ. Χρήστος Σταυράκος και Νικόλαος Μυλωνίδης θεωρούν την ένσταση της κ. Κ. Ει. αβάσιμη και ως εκ τούτου απορριπτέα. …»,
  • απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 34968/28-09-2020 ένσταση και
  • εγκρίνει ως οριστικό τον συνημμένο, στην με αρ. πρωτ. 34877/25-09-2020 Απόφαση, προσωρινό Πίνακα Κατάταξης, που αφορά το Επιστημονικό Πεδίο «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ».
e-max.it: your social media marketing partner