Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την αρ. πρωτ. 36443/09-10-2020 ένσταση στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39453/2020 (Επανάληψη στο ορθό)
30-10-2020
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24546/02-07-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασή του αριθμ. 149/26-10-2020, έχοντας υπόψη:

 • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
 • την με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82804», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • την με αρ. πρωτ. 35716/02-10-2020 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου (Προσωρινοί Πίνακες),
 • Την με αρ. πρωτ. 36443/09-10-2020 ένσταση,
 • Την με αρ. πρωτ. 38520/26-10-2020 Εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων για την παραπάνω ένσταση,
 • ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία αναφέρει τα εξής: «… Η Επιτροπή Ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις που εγείρουν μόνο θέματα νομιμότητας και όχι αξιολογικής κρίσης όπου υπεύθυνο είναι το Τμήμα Φιλολογίας. Ωστόσο μετά από μελέτη των φακέλων του κ. Π. Κ. και της κ. Α. Κ. διαπίστωσε τα παρακάτω: - Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1511/06-07-2020 βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας ο κ. Κ. την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών του (23-07-2020) δεν είχε ολοκληρώσει πέντε (5) εξάμηνα μεταδιδακτορικής έρευνας και για τον λόγο αυτόν ορθά βαθμολογήθηκε με τον βαθμό οκτώ στο σχετικό πεδίο. – Η κ. Α. Κ. δεν αναφέρει στο βιογραφικό της σημείωμα μεταδιδακτορική έρευνα ούτε φέρει κάποια σχετική βεβαίωση. Οπότε εσφαλμένα βαθμολογήθηκε με έξι (6), ενώ η σωστή βαθμολογία είναι μηδέν (0). Ως εκ τούτου ο κ. Κ. παραμένει με τη βαθμολογία εξήντα εννέα (69) και η κ. Κ. βαθμολογείται με εξήντα έξι (66). …»,
 • απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 36443/09-10-2020 ένσταση και
 • εγκρίνει την οριστική κατάταξη των υποψηφίων για το Επιστημονικό Πεδίο “ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ” όπως αυτή παρουσιάζεται στην με αρ. πρωτ. 38520/26-10-2020 Εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων, ως ακολούθως:
 1. ΝΟΥΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΕΥΔΟΚΙΑ 70
 2. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 69
 3. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 68
 4. ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΝΘΟΦΙΛΗ 66
 5. ΑΡΑΜΠΑΠΑΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 58
e-max.it: your social media marketing partner