Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την αρ. πρωτ. 33691/17-09-2020 ένσταση στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39451/2020
30-10-2020
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24546/02-07-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασή του αριθμ. 149/26-10-2020, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82804», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 33158/15-09-2020 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου (Προσωρινοί Πίνακες),
  • Την με αρ. πρωτ. 33691/17-09-2020 ένσταση,
  • Την με αρ. πρωτ. 38517/26-10-2020 Εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων για την παραπάνω ένσταση,
  • ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία «… Η Επιτροπή Ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις που εγείρουν θέματα νομιμότητας και όχι αξιολογικής κρίσης επί της συνάφειας των σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας μαθημάτων, όπου αρμόδιο κρίνουμε ότι είναι το οικείο Τμήμα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης ΓΕΩ3 του Τμήματος Γεωπονίας το αντικείμενο του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ», που αποτελεί ένα από τα τρία αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου ΓΕΩ3, αφορά τα Δενδροκομικά είδη των Πυρηνόκαρπων, Ακρόδρυων και του Ακτινιδίου. Το σχεδιάγραμμα που υπέβαλε η κα. Μπ. Αναφέρεται στα Γιγαρτόκαρπα και στα Εσπεριδοειδή, τα οποία αποτελούν άλλο μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, για το οποίο δεν έχει γίνει προκήρυξη. Επίσης, η Επιτροπή Ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις που εγείρουν θέματα νομιμότητας και όχι συνάφειας γνωστικών αντικειμένων και αξιολογικής κρίσης επί της συνάφειας των δημοσιευμένων εργασιών και των περιλήψεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, όπου αρμόδιο κρίνουμε ότι είναι το οικείο Τμήμα. …»,
  • απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 33691/17-09-2020 ένσταση και
  • εγκρίνει ως οριστικό τον συνημμένο, στην με αρ. πρωτ. 33158/15-09-2020 Απόφαση, προσωρινό Πίνακα Κατάταξης, που αφορά το Επιστημονικό Πεδίο «ΓΕΩ 3 - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ».
e-max.it: your social media marketing partner