Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την αρ. πρωτ. 33654/17-09-2020 ένσταση στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39450/2020
30-10-2020
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24546/02-07-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρίασή του αριθμ. 149/26-10-2020, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82804», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 33158/15-09-2020 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου (Προσωρινοί Πίνακες),
  • Την με αρ. πρωτ. 33654/17-09-2020 ένσταση,
  • Την με αρ. πρωτ. 38518/26-10-2020 Εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων για την παραπάνω ένσταση,
  • ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με την οποία «… Η Επιτροπή Ενστάσεων αξιολογεί τις ενστάσεις που εγείρουν θέματα νομιμότητας και όχι συνάφειας γνωστικών αντικειμένων και αξιολογικής κρίσης επί της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής, των δημοσιευμένων εργασιών και των περιλήψεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, όπου αρμόδιο κρίνουμε ότι είναι το οικείο Τμήμα. …»,
  • απορρίπτει την με αρ. πρωτ. 33654/17-09-2020 ένσταση και
  • εγκρίνει ως οριστικό τον συνημμένο, στην με αρ. πρωτ. 33158/15-09-2020 Απόφαση, προσωρινό Πίνακα Κατάταξης, που αφορά το Επιστημονικό Πεδίο «ΓΕΩ 4 - ΓΕΩΡΓΙΑ».
e-max.it: your social media marketing partner