Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Τμήμα Φιλολογίας) 37026/2020
16-10-2020
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24546/02-07-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 147/14-10-2020, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82804», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 35716/02-10-2020 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου (Προσωρινοί Πίνακες),
  • το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων και δεν κατατέθηκαν ενστάσεις για τους επισυναπτόμενους, στην με αρ. πρωτ. 35716/02-10-2020 Απόφαση, προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης που αφορούν τα Επιστημονικά Πεδία «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ», «ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ», «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ)», «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19ος – 20ος)», «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19ος – 20ος αι.)»
  • το με αρ. πρωτ. 36225/06-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Φιλολογίας με το οποίο αποστέλλει εκ νέου τον Πίνακα Κατάταξης για το Επιστημονικό Πεδίο «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19ος – 20ος αι.)»

ομόφωνα αποδέχεται ως οριστικούς τους Πίνακες Κατάταξης που αφορούν τα Επιστημονικά Πεδία «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ», «ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ», «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΗ – ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ)», «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19ος – 20ος)», όπως αυτοί επισυνάπτονται στην με αρ. πρωτ. 35716/02-10-2020 Απόφαση και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτούς και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner