Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Τμήμα Γεωπονίας) 34808/2020
25-09-2020
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24546/02-07-2020

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 145/23-09-2020, έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  • την με αρ. πρωτ. 24546/02-07-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82804», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  • την με αρ. πρωτ. 33158/15-09-2020 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου (Προσωρινοί Πίνακες),
  • το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων και δεν κατατέθηκαν ενστάσεις για τους επισυναπτόμενους, στην με αρ. πρωτ. 33158/15-09-2020 Απόφαση, προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης που αφορούν τα Επιστημονικά Πεδία «ΓΕΩ 1 – ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ», «ΓΕΩ 2 - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ», «ΓΕΩ 5 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», ΓΕΩ 6 – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», «ΓΕΩ 7 – ΒΟΤΑΝΙΚΗ – ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ – ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ» και «ΓΕΩ 8 – ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ»,

ομόφωνα αποδέχεται ως οριστικούς τους Πίνακες Κατάταξης που αφορά τα Επιστημονικά Πεδία «ΓΕΩ 1 – ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ», «ΓΕΩ 2  - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ», «ΓΕΩ 5 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», ΓΕΩ 6 – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», «ΓΕΩ 7 – ΒΟΤΑΝΙΚΗ – ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ – ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ» και «ΓΕΩ 8 – ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ», όπως αυτοί επισυνάπτονται στην με αρ. πρωτ. 33158/15-09-2020 Απόφαση και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτούς και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner