Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης αριθμ. 86/3-12-2018 - 27530/2018
19-12-2018
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 -2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14368/24-7-2018

            Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχοντας υπόψη:

1. την με αρ. πρωτ. 19639/12-10-2018 Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου και

2. το με αρ. πρωτ. 23972/23-11-2018 έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου, κ. Ιωάννη Ρίζου με θέμα «Κήρυξη θέσεων Επιστημονικών Πεδίων «Μικροδιδασκαλίες και Υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης» του ΠΤΔΕ ως άγονες, στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018- 2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» καθώς και τη συνημμένη σχετική απόφαση του Π.Τ.Δ.Ε.,

 

ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Επιστημονικά Υπευθύνου και κηρύσσει άγονες τις θέσεις των Επιστημονικών Πεδίων «Μικροδιδασκαλίες και Υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης» και «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Μέθοδοι Έρευνας» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 14368/24-7-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

e-max.it: your social media marketing partner