Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Οριστικοί πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 14368/24-7-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22826/2018
14-11-2018
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 -2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
14368/24-7-2018

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 84/13-11-2018, έχοντας υπόψη:

  1. το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
  2. την με αρ. πρωτ. 14368/24-7-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018 -2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», Κωδικό «82387», Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φυσικής Ιωάννη Ρίζο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους,
  3. τις με αρ. πρωτ. 19074/5-10-2018, 19075/5-10-2018, 19625/12-10-2018, 19626/12-10-2018, 19627/12-10-2018, 19628/12-10-2018, 19629/12-10-2018, 19630/12-10-2018, 19631/12-10-2018, 19632/12-10-2018, 19633/12-10-2018, 19634/12-10-2018, 19635/12-10-2018, 19636/12-10-2018, 19637/12-10-2018, 19638/12-10-2018, 19639/12-10-2018, 19662/15-10-2018 και 21907/5-11-2018 Αποφάσεις αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου με συνημμένους Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων,
  4. το γεγονός ότι παρήλθε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων και δεν κατατέθηκαν ενστάσεις στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

ομόφωνα αποδέχεται ως οριστικούς τους συνημμένους, στις παραπάνω Αποφάσεις, Πίνακες Κατάταξης, και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτούς και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner