Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 5418/2016
07-04-2016
81345
2927/2016

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 4558/24-3-2016 Πρακτικό Αξιολόγησης - Επιλογής,  στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2927/25-2-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,για τις ανάγκες του προγράμματος «Balkaneana: AEuropeanaDigitalLibraryInitiativefortheCrossBorderAreaofGreeceandAlbania» (Επιστημονικά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ευαγγελία Πιτουρά), του προγράμματος “IPACross-borderProgrammeGreece-Albania 2007-2013”, PriorityAxis 2, Measure 2.2, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

αποδέχεται τα αποτελέσματα  της αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με αυτά και τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.

e-max.it: your social media marketing partner